НМЛ інформатики, дистанційної та STEM-освіти
 
ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА S.T.E.M. ОСВІТИ


Дистанційне навчання

 

Про дистанційне навчання

 

   ЩО ТАКЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ?

     Назва “дистанційне навчання” говорить сама за себе – це навчання на відстані. Навчальний процес організований в спеціально створеному навчальному середовищі за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технології. Система дистанційного навчання дозволяє отримати освіту за допомогою власного персонального комп'ютера і виходу в мережу Інтернет.

     Cт. 42 Закону України “Про вищу освіту” (з наступними змінами) від 17.01.2002 р.: “Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами: денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна. Форми навчання можуть бути поєднані”  

     Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена Постановою Міністерства освіти і науки України від 20.12.2000 р.: “Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання”.

     Положення про дистанційне навчання, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р.: “Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій”.

Положення про дистанційне навчання, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р.: “Дистанційна форма навчання – це форма організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень”.

 

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

· Гнучкість: слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.

· Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.

· Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.

· Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку студентів між собою та з викладачами.

· Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.

· Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.

· Соціальна рівність: рівні можливості  підвищення кваліфікації незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу.

· Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.

· Позитивний вплив на слухача: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

· Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

 

   МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

     Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підвищення кваліфікації працівників.
     Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

     Після зарахування на курси Ви отримуєте “login” та “password” для доступу до системи дистанційного навчання Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Ви починаєте заняття у відповідності з навчальним планом.
     Слухачі отримують доступ до повних електронних конспектів лекцій з навчальних дисциплін, розміщених в системі дистанційного навчання ООІУВ, в обсязі передбаченому навчальним планом. Вам не потрібно щоденно відвідувати заняття і конспектувати лекції. Ознайомлюватися з повними електронними конспектами лекцій наших викладачів Ви можете вдома, на роботі або Інтернет-кафе.
     Всі навчальні дисципліни закріплені за кафедрами. Кафедрами призначаються викладачі-тьютори з кожної навчальної дисципліни, які зобов’язані підтримувати актуальність електронних навчальних матеріалів, наповнювати його новою інформацією. Викладачі-тьютори супроводжують навчальний процес, перевіряють завдання, спілкуються зі слухачами, зокрема, за допомогою таких елементів дистанційних технологій як форум, вебінар тощо.
     Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти здійснюється за очною формою (складання іспитів, захист курсових робіт тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.

 

·